✓  Binnen 48 uur verzonden ✓  Hoge kwaliteit producten ✓  Gratis advies✓  Gratis verzending boven €100,-

Retour & Garantie

Retourneren

Het is helaas niet mogelijk om een product te retourneren, omdat er niet gecontroleerd kan worden of de producten reeds zijn gebruikt en verpakkingen kunnen zijn beschadigd.

Garantie

De deugdelijkheid van geleverde zaken wordt door opdrachtnemer gewaarborgd, met dien verstande dat op geleverde materialen, voor zover ze betrokken zijn van derden, er niet minder of meer garantie wordt gegeven dan aan opdrachtnemer door leverancier/fabrikant is gegeven.

De garantieverplichtingen vervallen onmiddellijk:

indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten;

indien opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, wordt geen garantie gegeven op goederen die op het moment van levering (in hoofdzaak) niet nieuw waren.

Buiten de garantie vallen:

kleine, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, vorm, houdbaarheid, hechting, slijtvastheid van bedrukking en dergelijke die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;

beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege opdrachtnemer aan het geleverde zijn uitgevoerd;

beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijk verandering in het milieu;

Geleverde en geaccepteerde zaken worden niet teruggenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.